Vraagbaak

Openbare vergaderingen van het algemeen bestuur, de commissie WBO en de commissie WZW kunnen vanaf de publieke tribune worden bijgewoond.
Als de vergadering digitaal plaatsvindt, dan kan deze worden gevolgd via een livestream op de YouTube pagina van Waterschap Limburg.


https://www.youtube.com/channel/UCwLI3Vtp510CfPHaWIPtOPg

Het waterschap kent de twee vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur. Dit zijn de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (afgekort: commissie WBO) en de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (afgekort: commissie WZW).

Het waterschap kent de twee vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur. Dit zijn de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (afgekort: commissie WBO) en de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (afgekort: commissie WZW).

Spreekrecht houdt in dat u in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur of een openbare commissievergadering het bestuur toe te spreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.

Lees verder onder "Spreekrecht AB-vergaderingen" en "Spreekrecht commissievergaderingen".

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Neem uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, contact op met bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

De voorzitter stelt toehoorders op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens deze vergaderingen met inachtneming van het navolgende:
a. het verzoek moet voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden ingediend via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl onder vermelding van het agendapunt of de agendapunten waarover men het woord wil voeren;
b. bij de behandeling van ieder agendapunt, met uitzondering van de rondvraag, geeft de voorzitter de verzoeker het woord over het aan de orde zijnde agendapunt met een spreektijd van ten hoogste vijf minuten per agendapunt, waarbij de totale spreektijd per vergadering ten hoogste vijftien minuten bedraagt.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Neem uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, contact op met bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Bij een AB-vergadering spreken de sprekers na de opening van de vergadering.
De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker. Meestal krijgt een spreker maximaal vijf minuten tijd. Er vindt geen discussie plaats tussen de spreker en AB-leden. AB-leden kunnen de spreker wel om verduidelijking van zijn of haar standpunt vragen.
Over sommige onderwerpen kunt u niet spreken:

  • Over een besluit van het AB waartegen een (bestuurs)rechtelijke procedure open staat of heeft opengestaan.
  • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Over een onderwerp waarover een klacht zoals bedoeld in artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend (dit zijn klachten over de wijze waarop het waterschap of personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het waterschap zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar of een ander heeft gedragen).
  • Over niet-geagendeerde onderwerpen waarover al in een vorige vergadering van het algemeen bestuur is ingesproken.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken?
Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de AB-vergadering aan bij de dijkgraaf via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van het agendapunt of niet-geagendeerd onderwerp waarover u wilt inspreken. De verzoeker vermeldt in zijn of haar verzoek naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we u om een kopie van de inspraaknotitie (een schriftelijke weergave van wat u tijdens de vergadering wilt zeggen) zodat deze als bijlage aan de notulen kan worden toegevoegd.
Het inspreken gebeurt niet anoniem, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat uw naam niet genoemd mag worden zowel tijdens het inspreken als in de notulen van de vergadering.
U mag tijdens de vergadering plaatsnemen in de AB-zaal op de publieke tribune. Het is aan u of en hoe lang u wilt blijven.